Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

Υπεύθυνη Συνεργασία

Τακτική - προσωπική ενημέρωση των γονέων για την πραγματική επίδοση των μαθητών με τη συνεργασία Διεύθυνσης - Καθηγητών - Γονέων και Μαθητών.

Πίσω